GiveMeLove

100 tekstów – auto­rem jest Gi­veMe­Love.

Każdy po­winien zna­leźć ko­goś, z kim cisza nie będzie ciężarem... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 listopada 2014, 13:08

Nocą nau­czyłam się płakać po cichu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2014, 20:40

A może ig­ra­nie z lo­sem jest naszym przeznaczeniem

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 kwietnia 2014, 13:38

Miłość to ra­dość z cudze­go istnienia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 kwietnia 2014, 14:15

Muszę wal­czyć ze sobą, by przes­tać w końcu wal­czyć o Ciebie.

przegrywam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2014, 15:41

Od zawsze, na zawsze.

Nie kocham Cię wca­le, tyl­ko mo­ja dusza ja­kaś ta­ka smut­na, kiedy przechodzisz obok obojętnie.
~ K.K. Baczyński

I nie ocze­kuję już, że po­roz­ma­wiamy kiedyś tak po pros­tu, o rzeczach błahych, nieis­totnych czy o tym, [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 10 grudnia 2013, 16:26

zo­baczy­my się znów... od­naj­dziemy się znów, roz­pozna­my się pod wszys­tki­mi postaciami 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2013, 17:42

Pomiędzy.

Chciałabym coś zro­bić. Co­kol­wiek. Chciałabym umieć zde­cydo­wać, co wyb­rać. Czy cze­kać na Twój ruch lub na to, kiedy łas­ka­wy los nas ze sobą połączy (o ile ma za­miar to zro­bić) czy może wziąć spra­wy w swo­je ręce i działać? Zro­bić ten pier­wszy krok. Po raz ko­lej­ny z resztą.

Jak mam do­konać ta­kiego wy­boru, kiedy podjęcie de­cyz­ji w spra­wach błahych spra­wia mi trud­ności? No jak? 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 21 listopada 2013, 16:59

Uśmiech na twarzy nie oz­nacza szczęścia w sercu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2013, 16:03

Chwila.

Kil­ka se­kund od­wa­gi wys­tar­czyłoby, żeby przeżyć naj­piękniej­sze chwi­le w życiu. Wyb­ra­nie nu­meru. Na­ciśnięcie zielo­nej słuchaw­ki. Słowo. Uśmiech. Ja­kikol­wiek gest oz­naczający, że nam za­leży, że spróbo­waliśmy wal­czyć o to, cze­go prag­niemy, że sie nie pod­da­liśmy, że ma­my od­wagę brać życie we włas­ne ręce.
Wys­tar­czy chwi­la, by zmienić swo­je życie na lepsze.

naj­częściej nie ro­bimy nic 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 5 listopada 2013, 15:36

GiveMeLove

Co byś zrobiła, gdyby ktoś Ci powiedział, że Cię kocha? - Powiedziałabym, że mu współczuję.

Zeszyty
  • myśli – war­te za­pamięta­nia.

  • proza – to, do cze­go war­to wrócić i ko­lej­ny raz się zat­rzy­mać.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

GiveMeLove

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 listopada 2014, 13:47Leonia sko­men­to­wał tek­st Każdy po­winien zna­leźć ko­goś, [...]

10 listopada 2014, 13:08GiveMeLove do­dał no­wy tek­st Każdy po­winien zna­leźć ko­goś, [...]